Životné prostredie

zivotne prostredieStarostlivosť o ŽP je koncepcia, ktorú zaujala spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. smerom k životnému prostrediu. Našim cieľom je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja.  

 

Responsible care

Cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a  používaní chemických výrobkov. Responsible Care je celosvetový záväzok chemického priemyslu zameraný na zosúladenie podnikateľských činností so stále náročnejšími hľadiskami bezpečnosti, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.
Program je charakterizovaný ôsmymi črtami, ktoré prijala a  schválila ICCA. Národné chemické zväzy sú zodpovedné za detailnú implementáciu programu a každý program musí obsahovať osem základných charakteristík.

     Responsible care - status report           pdf     
     Global charter      pdf     

 

rcJednou zo základných podmienok iniciatívy Responsible Care prijatej Medzinárodnou radou chemického priemyslu ICCA,
je požiadavka prijatia názvu a loga, ktoré jednoznačne identifikujú národné programy ako súčasť jednotného celosvetového programu.
 
     ICCA           pdf     
 CERTIFIKÁT  pdf

 

IPKZ

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) je spôsob regulácie vybraných priemyselných činností pri dosiahnutí vysokej úrovne ochrany životného prostredia ako celku (odpady, ovzdušie, pôda, voda) a zabezpečenie takých prevádzkových podmienok v týchto činnostiach, ktoré neumožnia prenos znečistenia medzi jednotlivými zložkami životného prostredia. Hlavným cieľom IPPC je predchádzanie jeho znečistenia, prípadne obmedzovanie jeho vzniku výberom vhodných, k životnému prostrediu šetrných, výrobných postupov a technológií najlepších dostupných techník (BAT - Best Availaible Techniques).

     IPKZ           pdf     
    IPKZ 2      pdf

 

Informácie pre verejnosť

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Právnická osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo rozhodnutí vydaných na ich základe povinná merať množstvo určeného druhu vypúšťanej látky (emisie) do ovzdušia alebo do vôd alebo sledovať iný vplyv ňou prevádzkovaného zariadenia na životné prostredie, je povinná zverejňovať výsledky týchto meraní a sledovaní vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na všeobecne ľahko prístupnom mieste.

     INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ     


pdf

pdf    

certif

Adresa:
Chemosvit Folie s.r.o., Štúrova 101, 05921 Svit Slovenská Republika
Tel:
+421 52 715 2319
Fax:
+421 52 715 2761
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu Prešov:
Oddiel Sa, vložka č. 10283/P

IČO: 31719724

IČ DPH: SK2020517290